Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Akateemiset pelaajat ry:n  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Päivitetty 29.4.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Akateemiset Pelaajat ry

Y-tunnus: 2624907-4

Osoite: Soukanlahdenkatu 9 B 32, 33100 Tampere

Sähköpostiosoite: info@akateemisetpelaajat.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Akateemiset Pelaajat ry:n rahastonhoitaja Juho Karvinen. 

Sähköpostiosoite: laskutus@akateemisetpelaajat.com

Mikäli rekisteristä vastaava yhteyshenkilö on estynyt, hänet korvaa yhdistyksen puheenjohtaja.

3. Rekisterin nimi

Akateemiset pelaajat ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Akateemiset pelaajat ry:n jäsentietojen ylläpito. Henkilötietoja käsitellään vain seuraaviin tarkoituksiin:

  • Laillisten velvollisuuksien täyttämiseen (vuosikokouksista tiedottaminen jne.)
  • Jäsentietojen hallinnointi (jäsenmaksun tilanne, tietojen päivitykset jne.)
  • Jäsenpalveluiden tarjoaminen (tapahtumista tiedottaminen, jäsenalennukset jne.)
  • Anonyymin koontitiedon muodostaminen (yhdistyksen jäsenmäärä jne.)

Henkilötietojen käsittelijä on rekisteristä vastaava yhteyshenkilö. Akateemiset Pelaajat ei tee henkilötietoja koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tiedot jäsenen etu-ja sukunimestä, kotipaikasta, sähköpostista, liittymisvuodesta (jäsenmäärän kehityksen seuraamiseen) sekä liittymisen yhteydessä luodusta jäsennumerosta (yksilöintiin). Rekisterissä tietoja säilytetään Akateemiset pelaajat ry:n jäsenyyden ajan.

Lisäksi käytämme jäsenmaksujen käsittelyyn ja välittämiseen Holvi-palvelua. Holvin rekisterin tietoja ei tuoda rekisteriimme tai säilytetä rekisterissämme.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä. Ulkopuolisia lähteitä ei käytetä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Akateemiset pelaajat ry ei jaa tietoja ulkopuolisille ilman henkilön lupaa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenhakemuksia kerätään ulkopuolisen palvelun (Google Forms) kautta, joka saattaa siirtää  tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Täältä löydät Googlen tietosuojaselosteen: https://policies.google.com/privacy 

Akateemiset pelaajat ry ei siirrä jäsenrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia tietoihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa, oikeus vastustaa käsittelyä, ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Advertisement